Závěť a jiné dokumenty

Pozůstalostní řízení se dotkne každého z nás, a tak je lepší uspořádat si věci ještě za svého života. Aby dům zdědil synovec, jak jste si přáli, anebo bylo postaráno o vašeho mazlíčka.

Když chcete majetek převést za života

Pokud se člověk rozhodne převést svůj majetek ještě za svého života, pak sepíše darovací smlouvu. V ní lze uvést věcné břemeno například bytu. Takže zde zůstává zachováno právo například byt užívat, a to buďto samostatně, nebo společně s vlastníkem, pěstovat plodiny na zahradě a podobně. Převod majetku za svého života je třeba si vždy velmi dobře rozmyslet, a to zejména jedná-li se o převod domu, v němž trvale bydlíme. I když se zřídí věcné břemeno, mohou se okolnosti v rodině změnit a fakticky znepříjemňovat užívání domu. A možnosti odvolat dar jsou poměrně omezené.

Změnami okolností může být úmrtí nového vlastníka, exekuce či konkurzní řízení na nového vlastníka, ale také nový životní partner. Ve smlouvě si lze dohodnout i povinnost určitých služeb či pomoci od nového vlastníka. Možností je víc, vymáhání plnění ale může být někdy fakticky obtížné a soud s vlastní rodinou, je vždy traumatizující. Často toto lidé činí ve snaze ochránit rodinu před poplatky u notáře za dědictví, použijí smlouvy z internetu, ušetří a sami se pak bohužel přivedou do potíží.

Odměna notáři za projednání pozůstalosti začíná na 600 Kč bez DPH. Když se například jedná o majetek v hodnotě 20 milionů korun a víc, pak je maximální výše odměny notáře za projednání dědictví 38 300 korun bez DPH.

Co je třeba zařídit před odchodem do domova důchodců /domu s pečovatelskou službou atd.

Záleží na tom, jaký majetek člověk vlastní a jak s ním chce naložit. Pokud opouští svůj byt natrvalo bez možnosti se tam vrátit, pak samozřejmě může se svým majetkem naložit tak, jak chce (prodat, darovat, pronajmout). Nicméně je třeba si uvědomit, že i tyto typy zařízení (domovy seniorů či pečovatelské domy) se platí a člověk by neměl zůstat bez prostředků, rovněž odchod zejména do domu s pečovatelskou službou nemusí znamenat konec např. cestování a podobně. Pokud si majetek ponechá, je dobré, aby důvěryhodná osoba měla možnost tento majetek spravovat, to znamená řešit platby energií a služeb, přístup k účtům a podobně. Také lze pro případ nesvéprávnosti učinit opatření, aby určitá osoba vykonávala funkci opatrovníka.

Když se stanete dědicem

Když v dědickém řízení nefiguruje závěť, postupuje se podle zákonné dědické posloupnosti. Podle českých zákonů mají při rozdělování pozůstalosti přednost děti a manžel či manželka. Patří do takzvané první dědické třídy a každý z nich dostane z pozůstalosti stejný díl. Když dědictví odmítnou nebo třeba již nežijí, přijdou na řadu lidé z druhé dědické třídy, a tak to pokračuje dál.

Jak se o dědictví dozvíte

Kvůli prvotní informaci si notář zve zpravidla pouze toho, kdo vypravil pohřeb. Tedy osobu, která pohřeb dle informace pohřební služby zaplatila a o níž se dá předpokládat, že zná osobní i majetkové poměry zemřelého. A má ještě jedno výsadní postavení – pokud po sobě nechá zemřelý jen minimální majetek, připadne právě objednateli pohřbu. Když se stanete účastníkem dědického řízení, osloví vás místně příslušný notář. Společně s ostatními účastníky řízení, tedy lidmi, kterých se dědictví týká, budete pozváni do notářské kanceláře, kde se rozdělení majetku po zesnulém bude řešit. Notář zde vystupuje jako soudní komisař, z toho důvodu jsou dědicové předvoláváni soudní obsílkou, stejně jako ke každému jinému občanskoprávnímu jednání.

Jak dlouho vyřízení dědictví trvá

Zhruba devět z deseti dědických řízení je vyřízeno do roka a výjimkou není ukončení řízení do pěti měsíců. V případě, že služby notáře vyžaduje nemohoucí člověk, není problém si schůzku domluvit i na místě mimo notářskou kancelář.

Kolik to stojí

Lépe by bylo napsat, kolik vám služba notáře ukrojí z dědictví. Odměna notáře se odvíjí od hodnoty celé pozůstalosti. Podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti si z prvních 100 tisíc bere notář základ dvě procenta, z další částky až do půl milionu 1,2 procenta, z milionového majetku necelé procento a tak to jde dál. Notář má kromě odměny i právo na náhradu hotových výdajů – náklady na předvolání dědiců k jednání a na doručení konečného usnesení a na náhradu DPH. Notář cenu neurčuje sám, ale stanovuje ji podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti. Sepsání jednoduché závěti notářským zápisem stojí 1 500 korun bez DPH.

Sepsání závěti:

Sepsaná závěť u notáře bude zaevidovaná. Od chvíle sepsání, až do vaší smrti nesmí nikdo do vašeho testamentu ani nahlédnout. Nemají na to právo vaši příbuzní, ani věřitelé, soudci nebo policie. Jedině vy, pokud budete chtít něco v závěti změnit. Navíc nebude hrozit, že nebude závěť nalezena nebo že bude po nalezení zničena a notáři zatajena.

Po vaší smrti matrika informuje soud, který zahájí pozůstalostní řízení a pověří notáře, aby jej provedl. Notář do evidence nahlédne a závěť si sám vyžádá od notáře, u něhož je uložena.

Závěť si každý může sepsat individuálně, ale to přináší jistá úskalí a nevýhody. Pokud budete například chtít, aby vnuk zdědil automobil, ale s podmínkou, že musí složit maturitní zkoušku, což v závěti uvedete, pak musíte také uvést, co bude s autem, když vnuk podmínku nesplní.

Věnovat majetek můžete jednotlivým lidem, organizacím, spolkům či společnostem, ale nikoli zvířeti. Ale lze v závěti uvést podmínky opatrování vašeho pozůstalého zvířete.

Závěť je nadřazená zákonné dědické posloupnosti, přesto ale existuje neopomenutelný dědic. Tím se po smrti zůstavitele stává jeho potomek. Když ten svůj povinný díl z nějakého důvodu nedědí, pak nastupuje jeho potomek.

Testament pamatuje i na možnost vydědění, v takovém případě neopomenutelný dědic nemusí obdržet ani povinný podíl. Vydědění lze v případě, kdy se jedná o osobu, která neposkytla pomoc v nouzi, trvale neprojevuje o zůstavitele zájem, byla odsouzena ze spáchání trestného činu nebo tato osoba vede nezřízený a pochybný život, užívá návykové látky, je zadlužena nebo existuje obava, že by případný podíl nezachovala pro své potomky. V posledním bodě, tak podíl dostávají děti osoby s jistou pochybností.

Již sepsanou závěť můžete odvolat nebo nahradit novou – ta původní pak přestane automaticky platit – pokud se jedná toho stejného majetku. Pokud bez výslovného odvolání změníte jen část z původního rozhodnut, platit budou obě dvě varianty s přihlédnutím k nové části ustanovení.

Notář si cenu za sepsání závěti neurčuje sám, ale stanovuje ji vyhláška ministerstva spravedlnosti. Sepsání takového dokumentu s notářským zápisem stojí 1500 korun. Závěť se následně registruje na centrální evidenci závětí, kterou vede notářská komora ČR za částku 300 korun + 21% DPH. Jestliže je závěť složitější a obsahuje větší množství dodatků, odkazů nebo podmínek, notář si svou odměnu může zvýšit až na dvojnásobek ceny původní.
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací